Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

31 grudnia 2021

SUEMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Białostocka 69A, NIP 5432025328


Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020


Informacja ma na celu wypełnienie obowiązku nałożonego na SUEMPOL Sp. z o.o. przez art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020, poz. 1406 ze zmianami).


SUEMPOL Sp. z o.o. płaci podatek dochodowy od osób prawnych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, opłaca podatki lokalne.

Ma świadomość, że opłacanie podatków należy do jej obowiązków, stanowi wypełnienie roli, jaką nakłada na nią ustawodawca i przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania
państwa.


Zarząd oraz kierownictwo SUEMPOL Sp. z o.o. zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w
szczególności:


• dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
• wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
• kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych, w szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej;
• inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
• podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.
Pracownicy działu księgowości posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Zarząd Spółki zapewnia szkolenia w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej przez nich wiedzy podatkowej.
Pracownicy działu księgowego monitorują zmiany w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych, tj.:

płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
• składa w miesięcznych okresach plik JPK_VAT oraz reguluje zobowiązanie podatkowe z tego tytułu, ewentualnie wnioskuje o przeniesienie nadwyżki podatku VAT na kolejne okresy
rozliczeniowe,
• na bieżąco weryfikuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów, i jeśli jest taki obowiązek, pobiera i wpłaca na konto organu podatkowego podatek u źródła,
• w ustawowych terminach wpłaca podatki lokalne,
• pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w ustawowych terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych,
• sporządza lokalną dokumentację podatkową.


W 2020r. roku Spółka nie występowała z wnioskami o indywidualne interpretacje prawa podatkowego.


W 2020r. roku Spółka nie dokonała rozliczeń z kontrahentami posiadającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
W 2020 roku Spółka nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych. Działania takie nie są również planowane w kolejnych latach.