Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

29 grudnia 2023

Informacja ma na celu wypełnienie obowiązku nałożonego na SUEMPOL  Sp. z o.o. przez art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020, poz. 1406 ze zmianami). SUEMPOL Sp. z o.o. płaci podatek dochodowy od osób prawnych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, opłaca podatki lokalne. Ma świadomość, że opłacanie podatków należy do jej obowiązków, stanowi wypełnienie roli, jaką nakłada na nią ustawodawca i przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa.

Zarząd oraz kierownictwo SUEMPOL Sp. z o.o. zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w
szczególności:

Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Zarząd Spółki zapewnia szkolenia w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej przez nich wiedzy podatkowej.
Pracownicy działu księgowego monitorują zmiany w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych, tj.:

W 2022r. roku Spółka nie występowała z wnioskami o indywidualne interpretacje prawa podatkowego.

W 2022r. roku Spółka nie dokonała rozliczeń z kontrahentami posiadającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
W 2022 roku Spółka nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych. Działania takie nie są również planowane w kolejnych latach.